powrót na stronę główną

szukaj
      e-Wokanda
      Ogłoszenia
      Oferty pracy
      Praktyki
      Plan postępowań
      Ogłoszenia
strona główna   »  Informacje  »  Biegli sądowi  »  Jak zostać biegłym sądowym?  »  A . A . A
Jak zostać biegłym sądowym?

Materię dotyczącą biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133) wydane na podstawie art. 157 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr. 98 poz.1070 ze późniejszymi zmianami)

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

  1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  2. ukończyła 25 lat życia;
  3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
  4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
  5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Wyjątkiem od powyższych zasad są wymogi wobec osoby starającej się o ustanowienie biegłym sądowym z dziedziny języka migowego tj. biegłym - tłumaczem języka migowego - może być osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada "Certyfikat drugi - "T2" - tłumacz-biegły w zakresie języka migowego" lub tytuł eksperta tego języka, wydane przez Polski Związek Głuchych.


Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego sadowego

- Wniosek o ustanowienie biegłym sądowym z określonej dziedziny (z wyraźnym i konkretnym jej wskazaniem) skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

- życiorys (CV)

- kwestionariusz osobowy

- kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

- odpis dyplomów, świadectw itd. potwierdzających posiadane wykształcenie ogólne oraz kierunkowe związane z dziedziną ustanowienia oraz dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe (ogólne i w dziedzinie ustanowienia ) - gdy wniosek składa lekarz powinien mieć I lub II stopień specjalizacji

- zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające posiadane uprawnienia do wykonywania zawodu

- oświadczenie czy nie jest prowadzone przeciwko osobie postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej oraz czy uprawnienia zawodowe nie zostały ograniczone, bądź zawieszone ( załącznik 1)

- zaświadczenia i świadectwa ukończenia kursów, szkoleń, uczestnictwa w konferencjach naukowych, itp., - dokumenty potwierdzające stałe podnoszenie kwalifikacji i aktualizowanie wiedzy

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego(aktualna)

- zgoda zakładu pracy na pełnienie funkcji biegłego sądowego

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich (załącznik 2)

- oświadczenie, ze nie toczy się wobec osoby składającej wniosek postępowanie karne ani postępowanie karno-skarbowe (załącznik 3)

- oświadczenie o zakresie danych, które mogą być opublikowane na internetowej liście biegłych sadowych Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze (załącznik 4)

- oświadczenie dotyczące pełnienia funkcji biegłego (załącznik 5)

- oświadczenie dotyczące wydawania opinii ad hoc (załącznik 6)

- oświadczenie dotyczące przynależności do organizacji zawodowej (stowarzyszenia)(załącznik 7)

- Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10zł tytułem” opłaty za wdanie decyzji o ustanowieniu biegłym sądowym” w kasie Urzędu Miasta Jeleniej Góry (ul. Sudecka 29 lub Plac Ratuszowy 58) lub na konto bankowe Bank Millenium, nr 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566

Przedkładamy kserokopie dokumentów, oraz oryginały do wglądu.

Dokumenty, jakie należy złożyć przy ponownym ubieganiu się o wpis na listę biegłych sądowych

- Wniosek o ponowne ustanowienie biegłym sądowym z określonej dziedziny (z wyraźnym i konkretnym jej wskazaniem) skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

- zaświadczenia i świadectwa ukończenia kursów, szkoleń, uczestnictwa w konferencjach naukowych, itp., - dokumenty potwierdzające podnoszenie kwalifikacji i aktualizowanie wiedzy w minionej kadencji

- wykaz przykładowych sygnatur spraw (co najmniej 5), w których biegły sporządzał opinie w czasie ostatniej kadencji wraz z oznaczeniem organu zlecającego ich sporządzenie

- oświadczenie czy nie jest prowadzone przeciwko osobie postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej oraz czy uprawnienia zawodowe nie zostały ograniczone, bądź zawieszone ( załącznik 1)

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (aktualna)

- zgoda zakładu pracy na pełnienie funkcji biegłego sądowego

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich (załącznik 2)

- oświadczenie, że nie toczy się wobec osoby składającej wniosek postępowanie karne ani postępowanie karno-skarbowe (załącznik 3)

- oświadczenie o zakresie danych, które mogą być opublikowane na internetowej liście biegłych sadowych Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze (załącznik 4)

- oświadczenie dotyczące przynależności do organizacji zawodowej (stowarzyszenia) (załącznik 7)

- Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10zł tytułem” opłaty za wdanie decyzji o ustanowieniu biegłym sądowym” w kasie Urzędu Miasta Jeleniej Góry (ul. Sudecka 29 lub Plac Ratuszowy 58) lub na konto bankowe Bank Millenium, nr 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566

Przedkładamy kserokopie dokumentów, oraz oryginały do wglądu.

oświadczenie ( załącznik nr 1)
oświadczenie (załącznik nr 2)
oświadczenie (załącznik nr 3)
oświadczenie (załącznik nr 4)
oświadcznie (załacznik nr 5)
oświadczenie (załącznik nr 6)
oświadczenie (załącznik nr 7)
Podmiot udostępniający informacje : Sąd Okręgowy archiwalna strona WWW
Osoba odpowiadająca za wpis : Agata Radkiewicz
Osoba, która wprowadziła informacje do podstrony BIP : Paweł Larkowski
Czas wytworzenia informacji : 2008-11-04
Osoba, która aktualizowała informacje : Agata Radkiewicz
Data ostatniej aktualizacji : 2015-10-28
Liczba odwiedzin podstrony : 20425

 do góry

  licznik odwiedzin: 1040348 strona główna    |    polityka prywatności    |    e-wokanda    |    mapa strony    |    kontakt